RRETH NESH

SHQİP

Rreth Poliklinikës NIDA

Poliklinika NIDA është themeluar si punishte e protezave ortopedike dhe ortotike.  Në përputhje me misionin për të prodhuar produkte të reja ku dhe filloi prodhimi i mallrave të buta ortopedike.

Prioriteti ynë është të mbajmë kënaqësinë e klientit në nivelin më të lartë.

 

Rreth Produkteve

Produkte të buta ortopedike me markën Nida Orthomed e njoftur në tërë Kosovën,  janë produkte të kualitetit botëror, risi, cilësi dhe përkushtim ndaj aderimit që ne i ofrojmë.

Nida Orthomed prodhon produkte ortotike për ata që kanë humbur gjymtyrët. Prodhimi i produkteve për të lehtësuar jetën e njerëzve që ofrojnë produkte mbështetëse.

ENGLISH

About Poliklinika NIDA

NIDA Polyclinic was established as a workshop for orthopedic and orthopedic prostheses. In line with the mission to produce new products where and started the production of soft orthopedic goods.

Our priority is to maintain customer satisfaction at the highest level.

 

About Products

Soft orthopedic products with the brand Nida Orthomed known all over  Kosovo, world quality products, innovation, quality and commitment to adherence that we offer.

Nida Orthomed  produces orthotic products for those who have lost their limbs. Manufacturing products to make life easier for people who provide supportive products.